You are currently viewing Značaj i uloga imunoterapije i ciljane terapije u liječenju melanoma i karcinoma pluća

Značaj i uloga imunoterapije i ciljane terapije u liječenju melanoma i karcinoma pluća

Projekat Udruženja onkologa RS u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Banja Luci.

U toku je realizacija projekta u saradnji Udruženja onkologa i Medicinskog fakuteta a pod pokroviteljstvom Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade RS i traje u periodu 2019/2020 a podrazmijeva praćenje pacijenata oboljelih od melanoma i karcinoma pluća na imunoterapiji.

Rezultati će biti objavljeni u stručnim časopisima i prezentovani na sastanku Udruženja onkologa RS

Značaj i uloga imunoterapije i ciljane terapije u liječenju melanoma i karcinoma pluća

Studija će istražiti efikasnost i bezbjednost najnovijih terapijskih opcija, imunoterapije i ciljane terapije, u tretmanu metastatskog melanoma i uznapredovalog i metastatskog nesitnoćelijskog karcinoma pluća. Navedeni karcinomi su uzročnici najveće smrtnosti među karcinomima, a svi standardni hemioterapijski protokoli koji su u primjeni daju nedovoljno dobre rezultate liječenja.

Studija će biti retrospektivno-prospektivna sa oko 60 pacijenata kojima je odlukom konzilijuma određena imunoterapija ili ciljana terapija, koji će biti podjeljeni u 2 grupe:

  • pacijenti koji imaju metastatski melanom
  • pacijenti koji imaju uznapredovali ili metastatski nesitnoćelijski karcinom pluća.

Tokom istraživanja sakupiće se i obraditi podaci koji se odnose na terapijski odgovor prema RECIST kriterijumu, i neželjeni efekti razvrstani po gradusima na osnovu CTAEC klasifikacije. Na osnovu navedenih podataka i primjenom MedCalc programa dobiće se:

  • rezultati efikasnosti: Kaplan Meier-ova kriva, ukupan terapijski odgovor – ORR i period do progresije bolesti – PFS
  • rezultati sigurnosti: profil neželjenih efekata, njihova učestalost

Navedenim rezultatima će se pokazati terapijski efekti liječenja imunoterapijom i ciljanom terapijom karcinoma na lokalitetima koža i pluća, kao i neželjeni efekti koji ih prate.

Očekujemo da će istraživanje pokazati da najnoviji pristup liječenju karcinoma pokazuje bolju efikasnost uz dobar i prihvatljiv sigurnosni profil u odnosu na dosadašnje hemioterapijske protokole liječenja, te da će rezultati istraživanja biti uporište za uvođenja imunoterapije i ciljane terapije u standardnu medicinsku praksu.

Istraživanje je značajno za medicinsku praksu i naučnu javnost u Republici Srpskoj imajući u vidu da se radi o najnovijim lijekovima i da posmatranih podataka u literaturi ima vrlo malo.