Ciljevi i zadaci

Osnovni ciljevi i zadaci udruženja

 • Kontinuirano i stručno usavršavanje članova, te blagovremena primjena savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj praksi.
 • Organizovana aktivnost članova na poslovima od javnog interesa, zaštiti zdravlja stanovništva kroz sve vidove i nivoe zdravstvene djelatnosti sa posebnim osvrtom na oblast rane dijagnostike bolesti.
 • Podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u oblasti onkologije.
 • Neprekidna i kvalitetna saradnja sa drugim ljekarskim društvima i udruženjima uz svakodnevnu razmjenu iskustva iz oblasti onkologije.
 • Osavremenjivanje i uvođenje novih metoda dijagnostike i terapije iz oblasti onkologije.
 • Organizovanje praćenje i podsticanje primjene etičkih principa u radu stručnjaka iz oblasti onkologije.
 • Učešće u strateškom i operativnom planiranju provođenja zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske i funkcionisanju zdravstvenih ustanova.
 • Izdavanje stručnih, naučnih i drugih publikacija u cilju stručnog usavršavanja svojih članova, razvoja medicine i njene praktične primjene u oblasti onkologije te graničnih medicinskih oblasti.
 • Učešće u pripremi zakonskih i drugih oblasti iz oblasti zdravstva te vezano za onkologiju.
 • Saradnja sa medicinskim i drugim odgovarajućim naučnim ustanovama te institucijama, društvima i udruženjima u inostranstvu.
 • Saradnja i razmjena iskustava sa univerzitetskim i drugim centrima unutar i izvan Republike Srpske, te drugi zadaci koji budu proizašli iz programskih ciljeva Udruženja.